Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

 

Η Πρόεδρος και το 

Δ.Σ.

της Κ.Δ.Ε.Κ.

σας εύχονται

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

 


 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021

 


για την προκήρυξη θέσεων του Βρεφικού Σταθμού “ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ” της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Δ.Ε.Κ.)- Δήμου Κιλκίς.Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

 Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.


ΠΙΝΑΚΕΣ:

1. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ- ΘΕΣΗ 100

2. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΔΕ ΒΟΗΘΩΝΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΘΕΣΗ 101

3.Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ- ΘΕΣΗ 102

4. Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΘΕΣΗ 101